Payez online de manière pratique et sécurisée | Livraison à domicile sans contact | ouvert 7/7

Kingslize Premium Pizza

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kingslize Pizza BVBA gelegen te Mechelen op Nekkerspoelstraat 6.
1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kingslize Pizza BVBA en op alle overeenkomsten tussen Kingslize Pizza BVBA en Koper.


1.2 Onder " Kingslize Pizza BVBA " wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de gewone Commanditaire Vennootschap Kingslize Pizza BVBA met maatschappelijke zetel Nekkerspoelstraat 6, 2800 Mechelen.


1.3 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite en/of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen via de internetsite kingslizepizza.be koopt bij Kingslize Pizza BVBA.


1.4 Kingslize Pizza BVBA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij zulks in een concrete situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn.


1.5 Door het gebruik van de internetsite van Kingslize Pizza BVBA en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


1.6 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen -indien nadrukkelijk aangegeven- tevens Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, de betreffende bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven die uit de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.


1.7 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


1.8 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Kingslize Pizza BVBA is ingestemd.


1.9 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kingslize Pizza BVBA en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.


1.10 Kingslize Pizza BVBA is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kingslize Pizza BVBA zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper tot het doen van een aanbod. Kingslize Pizza BVBA is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Er is voor Kingslize Pizza BVBA nimmer een verplichting om met een potentiële Koper een overeenkomst te sluiten.


2.2 Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt of is besteld, zal waar mogelijk worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.


2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.


2.4 Kingslize Pizza BVBA is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen in het verleden.


2.5 Koper en Kingslize Pizza BVBA komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Kingslize Pizza BVBA gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.


2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kingslize Pizza BVBA garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding, tenzij de afwijking dusdanig is dat het product niet (meer) beantwoordt aan hetgeen de Koper daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten in welk geval het gestelde in artikel 6.5 van deze Algemene Voorwaarden geldt.3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn "Ex Warehouse" (incoterms 1990), uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.


3.2 Indien het bestelde product op verzoek van de Koper buiten België moeten worden geleverd, dan is de Koper aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.


3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.


3.4 De Koper is de prijs verschuldigd die Kingslize Pizza BVBA in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan de Koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de Koper in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Kingslize Pizza BVBA worden gecorrigeerd.


3.5 Kingslize Pizza BVBA behoudt zich het recht voor de bedongen prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van Kingslize Pizza BVBA tot het betalen van schadevergoeding. Deze bevoegdheid komt de Koper niet toe indien is afgesproken dat de levering langer dan drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst zal plaatsvinden.


4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op de internetsite.


Op deze pagina vind je alles over onze betalingsopties.


Kingslize Pizza BVBA kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.


4.2 In het geval een betalingstermijn is afgesproken, dan geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.


4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Kingslize Pizza BVBA is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.


4.4 Kingslize Pizza BVBA heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van een minimum besteding en een maximum besteding. Deze nadere voorwaarden staan in dat geval op de internetsite.


4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is per dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.


4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Kingslize Pizza BVBA als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.


4.7 In geval van niet-tijdige betaling is Kingslize Pizza BVBA bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Kingslize Pizza BVBA is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.


5.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


6. Aansprakelijkheid

6.1 Kingslize Pizza BVBA kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Kingslize Pizza BVBA is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.


6.2 Indien Kingslize Pizza BVBA, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te

vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Kingslize Pizza BVBA is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.


6.3 De Koper is gehouden Kingslize Pizza BVBA te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Kingslize Pizza BVBA mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.


6.4 Kingslize Pizza BVBA zal aangesloten worden bij BeCommerce. Dit staat garant voor een goede kwaliteit en een correcte service. Consument-Kopers die via de internetsite van de dienstverlening van Kingslize Pizza BVBA gebruik maken, kunnen een beroep doen op een 'online bemiddelingsdienst'. Deze online bemiddeling is volledig gratis.


6.5 Het is mogelijk Kingslize Pizza BVBA op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Kingslize Pizza BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


6.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Kingslize Pizza BVBA ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.


7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Kingslize Pizza BVBA niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht.


7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Kingslize Pizza BVBA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
8. Intellectuele eigendom

8.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven berusten bij Kingslize Pizza BVBA, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve

geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.
 

8.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld clooning, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kingslize Pizza BVBA, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


9. Persoonsgegevens

9.1 Kingslize Pizza BVBA zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.


9.2 Kingslize Pizza BVBA neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


10.1 De Belgische wetgeving is van toepassing.


10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


10.3 Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne zijn bevoegd.
 

11. Geschillenregeling en beslechting

13.1 Indien de Koper een consument is, bestaat daarnaast de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de online bemiddelingsdienst van Ogone, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.
 

12. Diversen

12.1 Kingslize Pizza BVBA is gevestigd te 2800 MECHELEN, Nekkerspoelstraat 6 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het BTW-identificatienummer is BE 0809.579.915 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Kingslize Pizza BVBA , Nekkerspoelstraat 6, 2800 Mechelen of via ons contactformulier. Dit is ook het bezoekadres in geval van klachten.


12.3 Kingslize Pizza BVBA streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden van de Kingslize Pizza BVBA Helpdesk te beantwoorden.


13. Nederlandse tekst prevaleert

13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
14. Vennootschappen
14.1 De volgende vennootschappen hebben dezelfde algemene voorwaarden als hierboven vermeld:
BVBA Kingslize Pizza BVBA PizzaLier.be BVBA PizzaWilrijk.be BVBA Pizza Berchem BVBA Ergome
BVBA Rooms
BVBA PizzaLeuven.be
 


Kingslize Pizza BVBA, 9 februari 2012.